Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Picture61.png Hinh_anh0953.jpg Hinh_anh1089.jpg 49d1aac9_49387012_ex20.gif CA8JGZ47.jpg IMG_2780.jpg Silk21.jpg Hinh_anh0556.jpg Hinh_anh0557.jpg Hinh_anh013.jpg Hinh_anh0121.jpg Hinh_anh011.jpg Hinh_anh008.jpg Hinh_anh007.jpg Hinh_anh006.jpg Hinh_anh0051.jpg Hinh_anh003.jpg Anh01161.jpg Anh0116.jpg Anh0117.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của Vũ Thị Minh Hạnh...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  de thi vao lop 10

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Vũ Thị Minh Hạnh (trang riêng)
  Ngày gửi: 08h:35' 06-05-2012
  Dung lượng: 2.5 MB
  Số lượt tải: 4
  Số lượt thích: 0 người
  Së GD&§T Hµ Néi §Ò thi tuyÓn sinh líp 10
  ---------------- N¨m häc: 2009 – 2010.
  M«n: To¸n.
  Ngµy thi: 23 - 6 – 2009.
  Thêi gian lµm bµi: 120 phót.

  C©u I(2,5®): Cho biÓu thøc A = , víi x ≥ 0 vµ x ≠ 4.
  1/ Rót gän biÓu thøc A.
  2/ TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc A khi x = 25.
  3/ T×m gi¸ trÞ cña x ®Ó A = -1/3.

  C©u II (2,5®): Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph­¬ng tr×nh hoÆc hÖ ph­¬ng tr×nh:
  Hai tæ s¶n xuÊt cïng may mét lo¹i ¸o. NÕu tæ thø nhÊt may trong 3 ngµy, tæ thø hai may trong 5 ngµy th× c¶ hai tæ may ®­îc 1310 chiÕc ¸o. BiÕt r»ng trong mét ngµy tæ thø nhÊt may ®­îc nhiÒu h¬n tæ thø hai lµ 10 chiÕc ¸o. Hái mçi tæ trong mét ngµy may ®­îc bao nhiªu chiÕc ¸o?

  C©u III (1,0®):
  Cho ph­¬ng tr×nh (Èn x): x2 – 2(m+1)x + m2 +2 = 0
  1/ Gi¶i ph­¬ng tr×nh ®· cho khi m = 1.
  2/ T×m gi¸ trÞ cña m ®Ó ph­¬ng tr×nh ®· cho cã nghiÖm ph©n biÖt x1, x2 tho¶ m·n hÖ thøc x12 + x22 = 10.

  C©u IV(3,5®):
  Cho ®­êng trßn (O;R) vµ ®iÓm A n»m bªn ngoµi ®­êng trßn. KÎ tiÕp tuyÕn AB, AC víi ®­êng trßn (B, C lµ c¸c tiÕp ®iÓm).
  1/ Chøng minh ABOC lµ tø gi¸c néi tiÕp.
  2/ Gäi E lµ giao ®iÓm cña BC vµ OA. Chøng minh BE vu«ng gãc víi OA vµ OE.OA = R2.
  3/ Trªn cung nhá BC cña ®­êng trßn (O;R) lÊy ®iÓm K bÊt kú (K kh¸c B vµ C). TiÕp tuyÕn t¹i K cña ®­êng trßn (O;R) c¾t AB, AC theo thø tù t¹i P, Q. Chøng minh tam gi¸c APQ cã chu vi kh«ng ®æi khi K chuyÓn ®éng trªn cung nhá BC.
  4/ §­êng th¼ng qua O vµ vu«ng gãc víi OA c¾t c¸c ®­êng th¼ng AB, AC theo thø tù t¹i c¸c ®iÓm M, N. Chøng minh PM + QN ≥ MN.

  C©u V(0,5®):
  Gi¶i ph­¬ng tr×nh: 


  §¸p ¸n
  C©u I:
  
  C©u II:
  
  C©u III:
  
  C©u V:

  Së GD&§T CÇn Th¬ §Ò thi tuyÓn sinh líp 10
  ---------------- N¨m häc: 2009 – 2010.
  M«n: To¸n.
  Thêi gian lµm bµi: 120 phót

  C©u I: (1,5®) Cho biÓu thøc A = 
  1/ Rót gän biÓu thøc A.
  2/ T×m gi¸ trÞ cña x ®Ó A > 0.
  C©u II: (2,0®) Gi¶i bÊt ph­¬ng tr×nh vµ c¸c ph­¬ng tr×nh sau:
  1. 6 - 3x ≥ -9 2. x +1 = x - 5
  3. 36x4 - 97x2 + 36 = 0 4. 
  C©u III: (1,0®) T×m hai sè a, b sao cho 7a + 4b = -4 vµ ®­êng th¼ng ax + by = -1 ®i qua ®iÓm A(-2;-1).
  C©u IV: (1,5®) Trong mÆt ph¼ng to¹ ®é Oxy cho hµm sè y = ax2 cã ®å thÞ (P).
  1. T×m a, biÕt r»ng (P) c¾t ®­êng th¼ng (d) cã ph­¬ng tr×nh y = -x - t¹i ®iÓm A cã hoµnh ®é b»ng 3. VÏ ®å thÞ (P) øng víi a võa t×m ®­îc.
  2. T×m to¹ ®é giao ®iÓm thø hai B (B kh¸c A) cña (P) vµ (d).
  C©u V: (4,0®) Cho tam gi¸c ABC vu«ng ë A, cã AB = 14, BC = 50. §­êng ph©n gi¸c cña gãc ABC vµ ®­êng trung trùc cña c¹nh AC c¾t nhau t¹i E.
  1. Chøng minh tø gi¸c ABCE néi tiÕp ®­îc trong mét ®­êng trßn. X¸c ®Þnh t©m O cña ®­êng trßn nµy.
  2. TÝnh BE.
  3. VÏ ®­êng kÝnh EF cña ®­êng trßn t©m (O). AE vµ BF c¾t nhau t¹i P. Chøng minh c¸c ®­êng th¼ng BE, PO, AF ®ång quy.
  4. TÝnh diÖn tÝch phÇn h×nh trßn t©m (O) n»m ngoµi ngò gi¸c ABFCE.  Gîi ý §¸p ¸n:

  
  
  


  Së GD&§T Thõa Thiªn HuÕ §Ò thi tuyÓn sinh líp 10
  ---------------- N¨m häc: 2009 – 2010.
  M«n: To¸n.
  Thêi gian lµm bµi: 120 phót
  Bµi 1: (2,25®)
  Kh«ng sö dông m¸y tÝnh bá tói, h·y gi¶i c¸c ph­¬ng tr×nh sau:
  a) 5x2 + 13x - 6=0 b) 4x4 - 7x2 - 2 = 0 c) 
  Bµi 2: (2,25®)
  a) Cho hµm sè y = ax + b. T×m a, b biÕt r»ng ®å thÞ cña hµm sè ®· cho song song víi ®­êng th¼ng y = -3x + 5 vµ ®i qua ®iÓm A thuéc Parabol (P): y = x2 cã hoµng ®é b»ng -2.
  b) Kh«ng cÇn gi¶i, chøng tá r»ng ph­¬ng tr×nh ()x2 - 2x - = 0 cã hai nghiÖm ph©n biÖt vµ tÝnh tæng c¸c b×nh ph­¬ng hai nghiÖm ®ã.

  Bµi 3: (1,5®)
  Hai m¸y ñi lµm viÖc trong vßng 12 giê th× san lÊp ®­îc khu ®Êt. Nõu m¸y ñi thø nhÊt lµm mét m×nh trong 42 giê råi nghØ vµ sau ®ã m¸y ñi thø hai lµm mét m×nh trong 22 giê th× c¶ hai m¸y ñi san lÊp ®­îc 25% khu ®Êt ®ã. Hái nÕu lµm mét m×nh th× mçi m¸y ñi san lÊp xong khu ®Êt ®· cho trong bao l©u.

  Bµi 4: (2,75®) Cho ®­êng trßn (O) ®­êng kÝnh AB = 2R. VÏ tiÕp tuyÕn d víi ®­êng trßn (O) t¹i B. Gäi C vµ D lµ hai ®iÓm tuú ý trªn tiÕp tuyÕn d sao cho B n»m gi÷a C vµ D. C¸c tia AC vµ AD c¾t (O) lÇn l­ît t¹i E vµ F (E, F kh¸c A).
  1. Chøng minh: CB2 = CA.CE
  2. Chøng minh: tø gi¸c CEFD néi tiÕp trong ®­êng trßn t©m (O’).
  3. Chøng minh: c¸c tÝch AC.AE vµ AD.AF cïng b»ng mét sè kh«ng ®æi. TiÕp tuyÕn cña (O’) kÎ tõ A tiÕp xóc víi (O’) t¹i T. Khi C hoÆc D di ®éng trªn d th× ®iÓm T ch¹y trªn ®­êng th¼ng cè ®Þnh nµo?

  Bµi 5: (1,25®)
  Mét c¸i phÔu cã h×nh trªn d¹ng h×nh nãn ®Ønh S, b¸n kÝnh ®¸y R = 15cm, chiÒu cao h = 30cm. Mét h×nh trô ®Æc b»ng kim lo¹i cã b¸n kÝnh ®¸y r = 10cm ®Æt võa khÝt trong h×nh nãn cã ®Çy n­íc (xem h×nh bªn). Ng­êi ta nhÊc nhÑ h×nh trô ra khái phÔu. H·y tÝnh thÓ tÝch vµ chiÒu cao cña khèi n­íc cßn l¹i trong phÔu.
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT – TP. HUẾ
  THỪA THIÊN HUẾ Năm học 2009-2010
  ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: TOÁN
  §¸p ¸n vµ thang ®iÓm
  Bµi
  Câu
  Néi dung
  §iÓm
  
  1
  
  
  2,25
  
  
  1.a
  Gi¶i ph­¬ng tr×nh :
  LËp 
  Ph­¬ng tr×nh cã hai nghiÖm: 
  
  0,25

  0,50
  
  
  1.b
  Gi¶i ph­¬ng tr×nh (1):
  §Æt . §iÒu kiÖn lµ .
  Ta ®­îc : 
  Gi¶i ph­¬ng tr×nh (2): , (lo¹i) vµ .
  Víi , ta cã . Suy ra: .
  VËy ph­¬ng tr×nh đã cho cã hai nghiÖm: 
  0,25

  0,25  0,25
  
  
  1.c
  Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh :
  
  
  

  0,50


  0,25
  
  2
  
  
  2,25
  
  
  2.a
  + §å thÞ hµm sè song song víi ®­êng th¼ng , nªn vµ 
  + §iÓm A thuộc (P) cã hoµnh ®é nªn cã tung ®é .
  Suy ra: 
  + §å thÞ hµm sè ®i qua ®iÓm nªn: 
  VËy: vµ 
  0,50  0,25


  0,25
  
  
  2.b
  + Ph­¬ng tr×nh cã c¸c hÖ sè:
  .
  Ta cã: nên ph­¬ng tr×nh ®· cho cã 2 nghiÖm ph©n biÖt vµ .
  

  0,25


  
  

  
  Theo ®Þnh lÝ Vi-Ðt, ta cã:
  
  
  

  0,25


  0,25
  
  
  
  
  
  0,25

  0,25
  
  3
  
  
  1,5
  
  
  
  Gọi x (giờ ) và y (giờ ) lần lượt là thời gian làm một mình của máy thứ nhất và máy thứ hai để san lấp toàn bộ khu đất (x > 0 ; y > 0)
  Nếu làm một mình thì trong một giờ máy ủi thứ nhất san lấp được khu đất, và máy thứ hai san lấp được khu đất.
  Theo giả thiết ta có hệ phương trình :
   .
  Đặt và ta được hệ phương trình: 
  Giải hệ phương trình tìm được , Suy ra: 
  Trả lời: Để san lấp toàn bộ khu đất thì: Máy thứ nhất làm một mình trong 300 giờ, máy thứ hai làm một mình trong 200 giờ .
  
  0,25  0,25  0,25
  0,25


  0,25


  0,25
  
  4
  
  
  2,75
  
  
  4.a
  + Hình vẽ đúng.
  + Hai tam giác CAB và CBE có: Góc C chung và (góc nội tiếp và góc tạo bởi tiếp tuyến với một dây cùng chắn cung ) nên chúng đồng dạng.
  Suy ra:
  
  0,25
  0,25


  0,25


  
  
  4.b
  Ta có: ( hai góc nội tiếp cùng chắn cung BE)
  Mà (tam giác CBA vuông tại B) nên 
  Mặt khác (tam giác ABF nội tiếp nửa đường tròn)
  Nên : 
  Vậy tứ giác CEFD nội tiếp được đường tròn (O’).
  0,25

  0,25
  0,25
  0,25
  
  
  4.c
  + Xét tam giác vuông ABC:
  BE ⊥ AC ⇒ AC.AE = AB2 = 4R2 ( hệ thức lượng trong tam giác vuông )
  Tương tự, trong tam giác vuông ABD ta có: AD.AF = AB2 = 4R2
  Vậy khi C hoặc D di động trên d ta luôn có :
  AC.AE = AD.AF = 4R2 ( không đổi )
  + Hai tam giác ATE và ACT đồng dạng (vì có góc A chung và )
  + Suy ra: (không đổi). Do đó T chạy trên đường tròn tâm A bán kính .
  

  0,25


  0,25
  0,25

  0,25
  
  5
  
  
  1,25
  
  
    + Hình vẽ thể hiện mặt c¾t h×nh nãn vµ h×nh trô bëi mÆt ph¼ng ®i qua trôc chung cña chóng.
  Ta cã DE//SH nªn:
  
  Do ®ã: ChiÒu cao cña h×nh trô lµ 
  + NÕu gäi lÇn l­ît lµ thÓ tÝch khèi n­íc còn lại trong phểu khi nhấc khối trụ ra khỏi phểu, thÓ tÝch h×nh nãn vµ thÓ tÝch khèi trô, ta cã:
  
  Khèi n­íc còn lại trong phểu khi nhấc khối trụ ra khỏi phểu lµ mét khèi nãn cã b¸n kÝnh ®¸y lµ vµ chiÒu cao . Ta cã: .
  Suy ra: 
  VËy: ChiÒu cao cña khối n­íc còn lại trong phÓu là: 
  
  0,25


  0,25


  0,25


  0,25


  0,25
  
  Ghi chó:
  Häc sinh lµm c¸ch kh¸c ®¸p ¸n nh­ng ®óng vÉn cho ®iÓm tèi ®a.
  §iÓm toµn bµi kh«ng lµm trßn.

  Së GD vµ §T
  Thµnh phè Hå ChÝ Minh
  K× thi tuyÓn sinh líp 10
  Trung häc phæ th«ng
  N¨m häc 2009-2010
  Kho¸ ngµy 24-6-2009
  M«n thi: to¸n
  
  
  C©u I: Gi¶i c¸c ph­¬ng tr×nh vµ hÖ ph­¬ng tr×nh sau:
  a) 8x2 - 2x - 1 = 0
  b) 
  c) x4 - 2x2 - 3 = 0
  d) 3x2 - 2x + 2 = 0
  C©u II:
  a) VÏ ®å thÞ (P) cña hµm sè y = vµ ®­êng th¼ng (d): y = x + 4 trªn cïng mét hÖ trôc to¹ ®é.
  b) T×m to¹ ®é giao ®iÓm cña (P) vµ (d) b»ng phÐp tÝnh.
  C©u III:
  Thu gän c¸c biÓu thøc sau:
  A = 
  B = 
  C©u IV: Cho ph­¬ng tr×nh x2 - (5m - 1)x + 6m2 - 2m = 0 (m lµ tham sè)
  a) Chøng minh ph­¬ng tr×nh lu«n cã nghiÖm víi mäi m.
  b) Gäi x1, x2 lµ nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh. T×m m ®Ó x12 + x22 =1.
  C©u V: Cho tam gi¸c ABC (ABa) Chóng minh r»ng AEHF vµ AEDB lµ c¸c tø gi¸c néi tiÕp ®­êng trßn.
  b) VÏ ®­êng kÝnh AK cña ®­êng trßn (O). Chøng minh tam gi¸c ABD vµ tam gi¸c AKC ®ång d¹ng víi nhau. Suy ra AB.AC = 2R.AD vµ S = .
  c) Gäi M lµ trung ®iÓm cña BC. Chøng minh EFDM lµ tø gi¸c néi tiÕp ®­êng trßn.
  d) Chøngminh r»ng OC vu«ng gãc víi DE vµ (DE + EF + FD).R = 2 S.  Gîi ý ®¸p ¸n
  
  
  
  
  
  
  

  
  Së GD - §T K× thi tuyÓn sinh líp 10 n¨m häc 2009-2010
  Kh¸nh hoµ m«n: to¸n
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓